Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AGENCIJE ZA POSREDOVANJE

MOJ DOM, NOVI SAD

 

 

1. OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina MOJ DOM, Novi Sad (u daljem tekstu Posrednik) i fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu Nalogodavac).

 

Nalogodavac koji se obrati Posredniku elektronskim ili usmenim putem, te sa Posrednikom zaključi Ugovor o posredovanju u formi zahteva za posredovanje pri prodaji, kupovini, davanja ili uzimanja u zakup nekretnine, potvrđuje da je upoznat i saglasan s odredbama Opštih uslova poslovanja koji su sastavni deo Ugovora.

 

2. PONUDA NEKRETNINA

 

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je Posrednik zaprimio pismenim ili usmenim putem. Posrednik zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i ceni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno datih podataka ili promene uslova prodaje od strane vlasnika nekretnine, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodata ili je vlasnik odustao od prodaje a da o tome nije obavestio Posrednika.

 

Ponudu, informacije o nekretnini i obaveštenja od strane Nalogodavca, Posrednik mora da čuva kao poslovnu tajnu i samo uz pismeno odobrenje Nalogodavca sme da ih prenese trećim licima.

 

3. NALOGODAVAC

 

Nalogodavac je prema ovim uslovima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o

posredovanju. Nalogodavac, prema ovim uslovima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba, koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju, ima udeo u vlasništvu ili ima ovlašćenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba, kao potpisnik Ugovora o posredovanju, za nastale obaveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u čije ime je potpisala Ugovor o posredovanju.

 

4. OBAVEZE POSREDNIKA

 

Posrednik se obavezuje da će izvršiti sledeće poslove:

1) zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni),

2) nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o

zaključenju ugovora o kupoprodaji ili zakupu nekretnine.

Treća osoba prema ovim uslovima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno

članovi porodice vlasnika nekretnine, kupac, zakupodavac, punomoćnik ili član porodice kupca, zakupoprimca. Prema ovim uslovima treća osoba ne može biti Posrednik i članovi njegovog domaćinstva.

3) upoznati Nalogodavca s prosečnom tržišnom cenom slične nekretnine,

4) upozoriti Nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine,

5) izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj

nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očigledne nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog

katastarskog stanja nekretnine,

6) obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti

nekretninu na način koji odredi Posrednik,

7) organizovati pregled nekretnine,

8) čuvati lične podatke Nalogodavca, te na osnvovu pisanog naloga Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

9) obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani pravni posao a koje su poznate Posredniku ili mu moraju biti poznate,

10) uz saradnju i obaveštavanje Nalogodavca:

• posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

• prisustvovati zaključenju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

• prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje zapisnika o primopredaji, ukoliko to Nalogodavac zahteva;

11) ako je predmet ugovora o kupoprodaji zemljište, proveriti namenu predmetnog zemljišta u

skladu s propisima o prostornom planiranju i o tome obavestiti zainteresovanu stranu,

12) ukoliko Nalogodavac opunomoći Posrednika, posrednik će za Nalogodavca obaviti sledeće poslove:

 • organizovati overu potpisa ugovornih strana pred nadležnim organom;

 • u slučaju kupovine nekretnine putem stambenog kredita banke obaviće sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla;

 • predati zahtev za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na ime Kupca pred Republičkim geodetskim zavodom, Služba za katastar nepokretnosti,

13) Prema ovim uslovima Posrednik je doveo Nalogodavca u vezu s trećim licem ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećim licem s kojim je pregovarao o zaključenju pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treće lice u razgledanje predmetne nekretnine,

 • organizovao susret između Nalogodavca i druge ugovorne strane radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

 • Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge ugovorne strane ovlašćene za zaključenje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine.

 

5. OBAVEZE NALOGODAVCA

 

Nalogodavac se obavezuje da će izvršiti sledeće poslove:

1) zaključiti Ugovor o posredovanju sa Posrednikom u pisanom obliku, standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni)

2) obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje poslova posredovanja i predočiti tačne podatke o nekretnini, te ako ih poseduje predati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,

3) predati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na predmetnoj nekretnini, a ukoliko je Nalogodavac pravno lice predati Posredniku dokaz da fizičko lice koje potpisuje Ugovor o posredovanju ima ovlašćenje za zastupanje,

4) obezbediti Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost zaposlenog lica kod Posrednika,

5) pismenim putem obavijestiti Posrednika o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini,

6) odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se

obavezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se

pravo na plaćanje posredničke naknade stiče već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu (proviziju) u celosti, osim ako nije drukčije ugovoreno,

7) ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

8) Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako prilikom zaključenja pravnog posla nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi Posredniku sve troškove učinjene tokom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treće lice sporazumeli u pogledu predmeta ugovora i cene, odnosno u trenutku zaključenja predugovora, ugovora i/ili

polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uslovima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi predugovor, ugovor i/ili položi kaparu sa trećim

licem, a sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo trećeg lica ili članova njegove porodice iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.

 

6. KUPOVINA

 

Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Posrednik od strane kupca

dobio pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

U slučaju u kome Posrednik ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema

iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

 

7. PRODAJA

 

Kod Nalogodavaca s kojim Posrednik ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

 

8. ZAKUP

 

Kod Ugovora o izdavanju/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mesečne zakupnine, i to jednokratno u iznosu od 40% od iznosa mesečne zakupnine.

 

9. OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

 

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja, te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu

istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad Posrednik u dogovoru s

Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a

koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove izmirenja taksi za uknjižbu, predbeležbu i zabeležbu predugovora ili ugovora, taksu za overu potpisa na ispravama pred nadležnim sudom, taksi za dobijanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije parcele, upis i prenos hipoteke, naknade za brisanje hipoteke, potvrde i druge isprave u vezi zaključenog pravnog posla.

Visina posredničke provizije za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i zakupa nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju i Cenovnikom posredničkih provizija koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da

mu se unapred predaju sredstva za određene izdatke za troškove.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s licem s kojim ga je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao koji se razlikuje od onoga za koji se posredovalo, koji je iste

vrednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak ili roditelj

Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s licem s kojim je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s Nalogodavcem sam kao ugovorna strana zaključuje ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s Nalogodavcem zaključi agent koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja.

 

10. PRESTANAK UGOVORA

 

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji zaključuju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina zaključen na određeno vreme u trajanju od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.Ugovor o posredovanju zaključen na određeno vreme prestaje istekom roka na koji je zaključen, ako u tom roku nije zaključen

ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uslovom da opoziv nije protivan načelu savesnosti. Nalogodavac ne može otkazati nalog u nevreme, odnosno s namerom da se Posrednik liši ili svesno ošteti prava na naknadu. Ukoliko Nalogodavac tokom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od godinu dana, mimo Posrednika zaključi pravni posao s licem s kojim ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog Posrednika, a koji ga je u vezu s trećim licem doveo nakon Posrednika, smatraće se da je postupio protivno načelu savesnosti i poštenja, te je dužan Posredniku u celosti namiriti posredničku

proviziju. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo

izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku, ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora, Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežno posledica posrednikova delovanja pre prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u celosti.

 

11. DOSTUPNOST OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

 

Opšti uslovi poslovanja Posrednika dostupni su u službenim prostorijama Posrednika , na web stranici posrednika www.nekretnine-mojdom.com.

 

12. REŠAVANJE SPOROVA

 

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

 

Za moguće sporove nadležan je stvarnonadležni sud u Novom Sadu.

 

13. CENOVNIK

 

1) Posrednička naknada (provizija) kod kupoprodaje iznosi 3% od dogovorene kupoprodajne cene i isplaćuje se posredniku prilikom zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije predviđeno.

Posrednička provizija može biti dogovorena i u fiksnom iznosu ali ne može biti veća od 3% od dogovorene kupoprodajne cene.

Posredničku proviziju po pravilu plaća kupac, osim ako nije drugačije određeno ugovorom o posredovanju.

2) Posrednička naknada (provizija) kod zakupa nepokretnosti je u visini od 40% od vrednosti mesečne zakupnine i plaća se posredniku jednokratno prilikom zaključenja Ugovora o zakupu.

Posredničku naknadu (proviziju) po pravilu plaća zakupac.

3) Posrednička naknada (provizija) kod zamene nepokretnosti iznosi 3% od dogovorene vrednosti nepokretnosti koja se razmenjuje.

Proviziju plaćaju ugovorne strane u odnosu 50% prema 50% prilikom sklapanja Ugovora o razmeni nepokretnosti, osim ako nije drugačije određeno ugovorom o posredovanju.

4) Troškovi Posrednika koji prevazilaze troškove vrednosti 30% posredničke provizije Posredniku nadoknađuje Nalogodavac/kupac ili prodavac odnosno zakupac ili zakupodavac i ovi troškovi ne ulaze u cenu posredničke provizije.

5) Izlazak na teren, razgledanje predmetne nepokretnosti i stavljanje dokumentacije na uvid naplaćuju se samo pod uslovom da su isti predviđeni Ugovorom o posredovanju.

6) Vanredni troškovi koji nastanu po zahtevu zainteresovane strane naplaćuju se prema stvarnim nastalim troškovima.

 

Angažovanje Posrednika od strane Nalogodavca, odnosno zainteresovane strane pismeno ili usmeno podrazumeva da je zainteresovana strana upoznata sa Opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje iz njih proističu.

Email lista

Prijavite se na našu listu kako bi bili
informisani o aktuelnoj ponudi nekretnina
subscribe